Ακτές με Γαλάζια Σημαία (2008)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται οι θέσεις και λοιπά στοιχεία των ακτών στις οποίες έχουν αποδοθεί γαλάζιες σημαίες για το έτος 2008.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα