Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καλογερθι του Δήμου Μεθάνων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση νήσος Μονή του δήμου Αίγινας όπως εκρίθηκαν με την απόφαση 3833/2181/8-2-11 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 9Δ/2011.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα