Θέματα

 • biota

  Βιόκοσμος

  Χλωρίδα ή/και πανίδα σε φυσικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  7 σύνολα δεδομένων Προβολή Βιόκοσμος
 • boundaries

  Όρια

  Νομικώς κατοχυρωμένα γεωγραφικά όρια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  59 σύνολα δεδομένων Προβολή Όρια
 • climatology-meteorology-atmosphere

  Κλιματολογία - Μετεωρολογία - Ατμόσφαιρα

  Ατμοσφαιρικές διεργασίες και φαινόμενα. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  3 σύνολα δεδομένων Προβολή Κλιματολογία - Μετεωρολογία - Ατμόσφαιρα
 • economy

  Οικονομία

  Οικονομικές δραστηριότητες, συνθήκες και απασχόληση. Σε αυτή την κατηγορία...

  4 σύνολα δεδομένων Προβολή Οικονομία
 • elevation

  Υψομετρία

  Ύψος πάνω ή βάθος κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτή την κατηγορία...

  3 σύνολα δεδομένων Προβολή Υψομετρία
 • environment

  Περιβάλλον

  Περιβαλλοντικοί πόροι, προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Σε αυτή την...

  40 σύνολα δεδομένων Προβολή Περιβάλλον
 • farming

  Γεωργία

  Εκτροφή ζώων ή/και καλλιέργεια φυτών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το...

  2 σύνολα δεδομένων Προβολή Γεωργία
 • geoscientific-information

  Γεωεπιστημονικές πληροφορίες

  Πληροφορίες που αφορούν τις γεωεπιστήμες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  4 σύνολα δεδομένων Προβολή Γεωεπιστημονικές πληροφορίες
 • health

  Υγεία

  Υγεία, υγειονομικές υπηρεσίες, ανθρωποοικολογία και ανθρώπινη ασφάλεια. Σε...

  ένα σύνολο δεδομένων Προβολή Υγεία
 • imagery-base-maps-earth-cover

  Ορθοεικόνες - Βασικοί χάρτες - Κάλυψη γης

  Βασικοί χάρτες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών...

  6 σύνολα δεδομένων Προβολή Ορθοεικόνες - Βασικοί χάρτες - Κάλυψη γης
 • inland-waters

  Εσωτερικά ύδατα

  Χαρακτηριστικά εσωτερικώνυδάτων, συστήματα απορροής και ιδιότητές τους. Σε...

  35 σύνολα δεδομένων Προβολή Εσωτερικά ύδατα
 • intelligence-military

  Στρατιωτικές πληροφορίες

  Στρατιωτικές βάσεις, δομές, δραστηριότητες. Σε αυτή την κατηγορία δεν...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Στρατιωτικές πληροφορίες
 • location

  Γεωγραφική θέση

  Πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν εντοπισμό γεωγραφικής θέσης. Σε αυτή...

  17 σύνολα δεδομένων Προβολή Γεωγραφική θέση
 • oceans

  Θάλασσες

  Χαρακτηριστικά και ιδιότητες θαλάσσιων υδάτων (πλην των εσωτερικών υδάτων)....

  4 σύνολα δεδομένων Προβολή Θάλασσες
 • planning-cadastre

  Χωροταξία - Κτηματολόγιο

  Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για κατάλληλα μέτρα σχετικά με μελλοντικές...

  52 σύνολα δεδομένων Προβολή Χωροταξία - Κτηματολόγιο
 • society

  Κοινωνία

  Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται το...

  15 σύνολα δεδομένων Προβολή Κοινωνία
 • structure

  Κατασκευές

  Ανθρωπογενείς κατασκευές. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα...

  10 σύνολα δεδομένων Προβολή Κατασκευές
 • transportation

  Μεταφορές

  Μέσα και τρόποι μεταφοράς προσώπων ή/και αγαθών. Σε αυτή την κατηγορία...

  14 σύνολα δεδομένων Προβολή Μεταφορές
 • utilities-communication

  Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας - Επικοινωνία

  Συστήματα ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων, υποδομές και υπηρεσίες...

  6 σύνολα δεδομένων Προβολή Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας - Επικοινωνία